สวนยางพาราที่สิ้นสุดการประมูล
รหัสแปลง คุณภาพ ที่ตั้งแปลง ราคาที่เสนอ ตัวเลือก
018 1A หมู่ 5 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2,680,000
(99,259 บาท/ไร่)
รายละเอียด
001 1A ศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 12,731,144
(97,932 บาท/ไร่)
รายละเอียด
021 2A หมู่ 7 ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 450,000
(40,909 บาท/ไร่)
รายละเอียด
020 2B หมู่ 10 ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 900,000
(60,000 บาท/ไร่)
รายละเอียด
019 4B หมู่ 9 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 370,000
(37,000 บาท/ไร่)
รายละเอียด
014 2A หมู่ 6 ตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1,400,000
(63,636 บาท/ไร่)
รายละเอียด
017 3B หมู่ 5 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 500,000
(41,667 บาท/ไร่)
รายละเอียด
009 4B ม.4 ตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 260,000
(32,500 บาท/ไร่)
รายละเอียด